Kalpa Managment Pvt Ltd.


57/1, Devarabisanahalli Main Road


Devarabisanahalli, Bangalore-560103


Email: kalpakids@gmail.com


Phone : +91 9945066934